Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


för PITEÅ K0NSTÅKNINGSKLUBB  

Stiftad den 22 september 1969

 

"Idrottens mål och inriktning"

Definition 

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

Mål och inriktning 

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. 

Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. 

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.  

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

Ändamål 

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

 

Hemort 

Föreningen har sin hemort i Piteå Kommun

 

 

Medlemskap

§ 1

Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställs av Årsmötet. 

Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlem.  

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbördande kommer att motverka föreningens intressen. 

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen. 

Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i 9 § RF:s stadgar.

 

§ 2

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. 

Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 

§ 3

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) 

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet användas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. 

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s stadgar 

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

 

Medlem 

§ 4 

Medlem 

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. 

 • har rätt till fortlöpande information om föreningen angelägenheter. 

 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen. 

 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 

 

§ 5 

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet. 

Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet. 

Hedersmedlem är befriad från avgifter. 

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

 

§ 6 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna är så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SP ge sitt samtycke. 

Är arrangören inte ansluten till det SP som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

Styrelsen 

§ 7 

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar - verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger Styrelsen särskilt att 

 • tillse att för föreningen bindande regler iakttas; 

 • verkställa av Årsmötet fattande beslut; 

 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; 

 • ansvara för och förvalta föreningens medel; 

 • och förbereda Årsmötet. 

 

§ 8 

Styrelsen består av ordförande och Fyra övriga ledamöter, jämte två suppleanter. 

 

§ 9 

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 22 § bland föreningens röstberättigande medlemmar. 

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tyr, som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande Årsmöte. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs. 

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 § andra stycker RF:s stadgar. 

 

§ 10 

Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person. 

 

§ 11 

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. 

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. 

 

§ 12 

Ordförande är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. 

Har ordförande förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören. 

Sekreteraren: 

 • att förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten 

 • att föra protokoll över Styrelsens sammanträden 

 • att registrera och förvara skrivelser 

 • att tillse att fattande beslut verkställs 

 • att om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa, samt 

 • att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen. 

Kassören: 

 • att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter 

 • att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl som finns att få 

 • att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa 

 • att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper 

 • att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter 

 • att årligen upprätta balans- samt resultaträkning 

 • att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs 

 • att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkring är tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet och föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp, samt 

 • att utarbeta underlag för budget. 

 

Verksamhets- och räkenskapsår m m 

§ 13 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 april - 31 mars. 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år. 

 

Revision 

§ 14 

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet. 

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet. 

 

Sektioner 

§ 15 

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektion (sektioner), nämligen konståkning 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion av Årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

§ 16 

Ledning för varje sektion utövas av sen sektionsstyrelse, bestående av ordförande och fyra övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar och skall bestå av samma personer som huvudstyrelsen. 

a) av föreningens Årsmöte 

b) av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av sektionen. Föreningens Årsmöte skall godkänna sektionsmötes val av sektionsstyrelse. 

(stryk de ej tillämpliga av alt a och b) 

Härutöver får Styrelsen utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen. 

 

§ 17 

Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter som sektionsstyrelsen har. 

 

§ 18 

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till Styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. 

Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten 

 

Möten 

Ordinarie möten 

§ 19 

Med föreningen hålls Årsmöte i maj månad och möten när så erfordras 

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. 

Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el dyl. 

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet. 

 

§ 20 

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sin avgifter till föreningen och under året fyller lägst 12 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. 

Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. 

Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt. 

 

§ 21 

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden: 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 3. Fastställande av dagordningen. 
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare. 
 6. Sektionsstyrelsernas och Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 
 9. Fastställande av medlemsavgifter 
 10. Fastställande av verksamhetsplas samt budget för det kommande verksamhetsåret 
 11. Val av 
 12. a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
  b) halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två år.
  c) två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
  d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöte och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta.
  e) tre ledamöter i valberedning för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
  f) beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten. 
 13. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse 
 14. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet. 
 15. Övriga frågor 

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet. 

 

Extra möte 

§ 23 

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. 

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. 

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. 

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokal el dyl. 

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. 

 

§ 24 

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21 §§ 

 

Beslut, omröstning 

§ 25 

Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter om röstning (votering) om sådan begärs. 

Med undantag för de i 26 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar) 

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. 

Vid omröstningen som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Beslut bekräftas med klubbslag. 

 

Stadgefrågor m.m. 

§ 26 

Endast Årsmötet får ändra på dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådan fall krävs att mins 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet. 

Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller medläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet. 

 

§ 27 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF 

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF 

 

§ 28 

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglemente och övriga i vederbörande ordning utfärdade föreskrifter. 

Ordförande och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

 

Uppdaterad: 02 OKT 2016 11:48 Skribent: Stefan Jonsson

Postadress:
Piteå KK - Konståkning
C/o Jonsson, Bullerviksvägen 50
94473 Piteå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info